زمان برگزاری جلسه آنلاین توجیهی کارورزی و کاربینی نیمسال ۹۹۲

نام‌درس نام‌خانوادگی مدرس ساعت جلسه
کارورزی۱ یوسف رحمانی چیانه سه شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ مهدی نوروزی چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی مهدی صمیمی ممان شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی معصومه شاکر چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ معصومه شاکر چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ محمدعلی حیدری سیاه خلکی یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۱ محمد نبی زندیه یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی محمد رضا زارعی چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ محمد رضا زارعی چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ محمد خواجه افضلی شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۱ محمد حقیقت شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی محمد حسین امیدخدا یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۱ محمد حسین امیدخدا شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
 کاربینی قربان اژنداک دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۹
کارورزی۱ قربان اژنداک دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۸
کاربینی قاسم علی زاده عطالو چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
 کاربینی غلامحسن ساجدی آبکنار یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ غلامحسن ساجدی آبکنار یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۱ علیرضا سلطانی قلعه جوقی یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ علی اصغر سلیمی چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ عبدالرضا شریفی سه شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی سعید حسین پور چای بجار چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ سعید حسین پور چای بجار چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی سارا بهزادپور شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ سارا بهزادپور شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
 کاربینی زهرا سپهریان شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۱ زهرا سپهریان شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی رقیه عابدینی شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ رقیه عابدینی شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی رستم محمودی آلاشتی چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۱ رستم محمودی آلاشتی چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۱ داود پورشبان شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۳
کاربینی حمید رحیمی دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۱ حمید رحیمی دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی حسن مختاری یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۱ حسن مختاری یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی حسن قربانی یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ حسن قربانی یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ جواد جعفری یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
 کاربینی پژمان مجد دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۱ پژمان مجد دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ بهنام نوشیروانی شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی امیر شاکر شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۲ امیر شاکر شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی امید بوالحسنی شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱
کارورزی۱ امید بوالحسنی شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ الهه عبدی یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کارورزی۲ اسماعیل بساطی یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰
کاربینی ابوذر کیهانیان سه شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۲۰

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید