هسته های تحت حمایت

هسته فناور نوآوران

مدیر هسته: جناب آقای مجید فدایی

ایده کسب و کار: فناوری های نوین تصفیه هوا

اعضا: ۱- مجید فدایی  ۲- ابوذر رضایی  ۳- پژمان الماسی

هسته فناور نوین

مدیر هسته: جناب آقای حمید جلیلی راثی

ایده کسب و کار: فناوری های نوین تصفیه هوا

اعضا: ۱- حمید جلیلی راثی  ۲- مهدی خلجی زاده  ۳- محمد محمدنژاد

هسته فناور جهش

مدیر هسته: جناب آقای حبیب جلیلی راثی

ایده کسب و کار: فناوری های نوین تصفیه هوا

اعضا: ۱- علیرضا جلیلی راثی  ۲- پارسا جلیلی راثی  ۳- حبیب جلیلی راثی