ویرایش انتخاب واحد

کلیه دانشجویان ذیل در زمان حذف و اضافه خود اقدام به ویرایش انتخاب واحد خود کنند

ویرایش انتخاب واحد دربازه حذف واضافه درتاریخ۲۹ شهریو۱۳۹۹

 • مهدی بختیاری  :  اخذ اجزای ماشین به علت هم نیازبودن حذف اصول سرپرستی تهیه وتحویل فرم مشروطی
 • یاسین بابارئیسی اخذ کارورزی۲
 • هانیه نظری خشه حیران اخذ فارسی وispشناخت و پیکربندی
 • مریم شفیع زاده مهمان درس حسابداری مدیریت  درغیراینصورت حذف کارورزی۲ جهت اخذ درترم اخر
 • شایان نوروزی پیگیری دروس مهمان تا۲۰شهریور
 • حسین محبوبی پیجانی پیگیری درس مهمان طراحی وچیدمان فروشگاه
 • قاسم محمدیاری پیگیری اخذ درس تاریخ وانقلاب
 • دنیا بدلی      اخذ درس ورزش۱
 • میثم لک چشمه سلطانی حذف درس مبانی بازاریابی ومشتری مداری که جزو دروس جبرانی می باشد وحذف درس پروژه کسب وکارکه درترم آخرمی بایست اخذ شود اخذ درس کارورزی۱

ویرایش انتخاب واحد دربازه حذف واضافه درتاریخ۳۱ شهریو۱۳۹۹

 • بیژن بابائی اخذ اندیشه اسلامی۱ واخلاق اسلامی
 • علیرضا  رسولی   حذف فارسی وتربیت بدنی واصول سرپرستی ویکی از دوکارگاه انتقال قدرت یا تکنولوژی ترمز اخذ کارورزی۱ ( حتما درنیمسال ۹۹۱ باید کارورزی ۱ اخذ شود)
 • حدیث شیردل  اخذ پیکربندی مسیریابهای شبکه وispشناخت و پیکربندی وحریم خصوصی یا مدیریت سنجش حذف کارگاه مدیریت سنجش
 • حسین عزیزی فرد مهمانی درس کارگاه سیستم عامل
 • مسلم نعمت پور حذف آز الکترونیک صنعتی وآز الکترونیک عمومی اخذ رله وحفاظت واندیشه اسلامی۱
 • کبری احمدزاده میان گفشه  اخذ دانش خانواده
 • مریم بنگل اخذ کارورزی۲
 • احمد تیمورزاده اخذ اخلاق اسلامی
 • علی جعفری مهمان درس زبان تخصصی
 • امیرحسین حبیبی انبوهی مهمانی درس اصول حسابداری پس ازثبت مهمانی وانتخاب واحد می بایست انتخاب واحد درس اخلاق حرفه ای ودانش خانواده جابجا شود تا امکان اخذ اخلاق اسلامی باشد درغیراینصورت حذف کارورزی ۲ به علت ترم اخرنبودن
 • رضا حیدری بهروز به علت برداشتن کارورزی ۲ درترم تابستان الباقی دروس ارائه نشده در دانشگاه را تا ۲۰شهریور بایستی مهمانی انجام شود سریعتر اقدام شده درصورت نیاز به راهنمایی به آموزش مراجعه شود
 • مهدی خلیق بجندی اخذ دانش خانواده
 • روح الله رجبی خونکی مهمانی درس قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن تا۲۰شهریور
 • الهه رحیمی مهمانی درس اقتصادکلان تا۲۰شهریور
 • حامد رضائی کذرجی مهمانی درس اصول حسابرسی تا۲۰شهریور
 • تورج رنجبرملاباشی مهمانی درس کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش تا۲۰شهریور
 • مهدی رهنمای نهزمی مهمانی درس اصول حسابرسی تا۲۰شهریور
 • مریم سلیمانی اخذکارورزی۲
 • آرزو شهبازی اخذکارورزی۲
 • محسن عباسی مهمانی دروس طراحی چیدمان  مقررات استانداردفنون فروش زبان تخصصی مدیریت بازاریابی تا۲۰شهریور
 • ابوذر علی دوست لسکوکلایه حذف زبان تخصصی تولیدی صنعتی وپروژه صنعتی  اخذ یه درس تخصصی
 • امید قادری ترجیحا حذف پروژه صنعتی اخذ در ترم بعد
 •  آتکه     قلندرآیش مهمانی درس مدیریت مالی تا۲۰شهریور اخذ دانش خانواده در حذف واضافه
 • محمد کاظمی نورلدین وند مهمانی  دروس امداد وکمکهای اولیه و آناتومی درصورت مهمان اخذ مشتری مداری وحریق در صورت عدم تداخل در دانشگاه خودمان درصورت تداخل اخذ مهمان این دودرس
 • زینب مجیدی تا ۲۰شهریور چک شود در صورت تداخل کلاس مهمانی انجام گردد درصورت عدم تداخل کلاسی اخذ دانش خانواده در حذف واضافه
 • مهسا محمدزاده ترجیحا حذف پروژه صنعتی اخذ در ترم بعد
 • فرزانه محمودی جاوید اخذ دانش خانواده
 • بهزاد مدنی اخذ اندیشه اسلامی
 • مینا موثق کولانکوه اخذ کارورزی۲
 • الهه نوروزی اسبقرانی اخذ کارورزی۲
 • امید آل آقا کلانتری مهمانی شبکه های نوری تا ۲۰شهریور اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور وآمارواحتمالات
 • اکرم احمدی منش اخذ کارورزی۲ و اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور
 • آرش ارغوانی حذف شبکه اخذ تفسیرموضوعی قرآن
 • علی اصغر اسدنژاد مهمانی مدارمنطقی تا ۲۰شهریور اخذ آمار واحتمالات در حذف واضافه
 • ابوالفضل اصغرپور اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور
 • فردین اکرمی حذف پروژه طراحی وپیاده سازی شبکه های کامپیوتری اخذ پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتری مهمانی مدارمنطقی تا۲۰شهریور
 • زهراشاکر مهمانی مهندسی نرم افزار امن ومدل ها تا۲۰شهریور بعد از ثبت مهمانی اخذ پروژه
 • صدیقه علیزاده غرقه  اخذتاریخ امامت وکارورزی۲
 • ستوده کریمیان  اخذ آمارواحتمالات کاربردی
 • فاطمه گل محمدی اخذ کارورزی۲
 • زهرامحمدی اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور
 • امیداسماعیلی اخذ انقلاب اسلامی
 • امیرعلی باقری حذف دانش خانواده درصورت پاس کردن این درس در کاردانی
 • شادی     بیرانوند اخذتاریخ امامت
 • محمدجعفری مهمانی درس اخلاق حرفه ای درتجارت
 • آتیه جعفری جوپیش حذف پروژه به علت پاس نکردن ۵۵ واحددرسی
 • مهدیه چشم آویز ترجیحا حذف پروژه اخذ به همراه کارورزی۲ درترم۹۹۲
 • امید حسینخانی مهمانی اخلاق حرفه ای در تجارت و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تا۲۰شهریور سپس اخذپروژه
 • رضا حق پرست اخذ تاریخ امامت و مدیریت نوآوری و توسعهی محصول
 • سودابه خالقی اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور
 • وحید خوش کلام انتخاب واحد دروس باقیمانده به جز پروژه وکارورزی۲
 • نسترن رحیم خواه رازلیقی ترجیحا حذف پروژه
 • محمدرضا رستمی در صورت گذراندن درس دانش خانواده در کاردانی حذف این درس ومراجعه درزمان حذف واضافه جهت اخذ درس راه اندازی کسب وکار واندیشه اسلامی۲
 • حسین صادقی اخذ تفسیرموضوعی قران
 • ناهیدخانم صالحی مهمانی درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها تا۲۰شهریور
 • قاسم عطائی مهر ویرایش انتخاب واحد اخذ دروس ترم یک (مشتری مداری –اقتصاد- رفتارسازمانی – برنامه ریزی ومدیریت پروژه- تکنیک ها وابزارهای کارافرینی ) حذف دروس راه اندازی کسب وکار- شیوه های کارافرینی سازمانی واجتماعی – مدیریت نواوری وتوسعه محصول – مهندسی ارزش  امکان اخذ درس ازترم ۲ درصورت داشتن واحد می باشد
 • سهیلا عربی عربی بررسی از سامانه هم آوا جهت عدم تداخل دروس باقیمانده درصورت تداخل مهمانی تا۲۰شهریور
 • اسمعیل غلامی تا۲۰شهریور مهمانی ارزیابی طرح های اقتصادی ومدیریت کیفیت وبهره وری
 • وحید فرمانی  اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور
 • احسان قهرمان نیا مهمانی درس اخلاق حرفه ای درتجارت
 • پدرام مرادی مهمانی درس اخلاق حرفه ای درتجارت
 • معصومه مهدی پور مهمانی درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها تا۲۰شهریور اخذ تاریخ امامت درحذف واضافه درصورت عدم اخذ تاریخ تحلیلی تاکنون در غیراینصورت مهمانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا۲۰شهریور
 • هادی نصیری حذف پروژه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.