هسته های تحت حمایت

هسته فناور نوآوران

مدیر هسته: جناب آقای مجید فدایی

ایده کسب و کار: فناوری های نوین تصفیه هوا

اعضا: ۱- مجید فدایی  ۲- داریوش بوذری  ۳- پژمان الماسی

دانلود pdf توضیحات محصول

هسته فناور نوین

مدیر هسته: جناب آقای مهدی خلجی زاده

ایده کسب و کار: فناوری های نوین تصفیه هوا

اعضا: ۱- مهدی خلجی زاده  ۲- حمید جلیلی راثی  ۳- حبیب جلیلی راثی

دانلود pdf توضیحات ایده

هسته فناور جهش

مدیر هسته: جناب آقای حبیب جلیلی راثی

ایده کسب و کار: فناوری های نوین تصفیه هوا

اعضا: ۱- حسن محمد نژاد  ۲- پارسا جلیلی راثی  ۳- علیرضا جلیلی راثی

دانلود pdf توضیحات محصول