استارتاپ

گزارش برگزاری رویداد شتاب (استارتاپی) با موضوع فناوری های نوین در سیستم رفاهی و ایمنی خودرو

گزارش برگزاری رویداد شتاب (استارتاپی) با موضوع فناوری های نوین در صنعت تصفیه هوا